top of page

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר של חברת וויליאם פוג בע"מ (להלן: "האתר"), האתר מאפשר ללקוחות החברה להתעניין בנוזלים לסיגריה אלקטרונית (להלן "המוצרים") ולרכוש את המוצרים מאת החברה.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת וויליאם פוג בע"מ (להלן "החברה") לבין כל אדם המשתמש באתר, במידע הקיים בו ובמוצרים. לכן, אנא קראו בעיון את תנאי השימוש.

השימוש באתר ובמוצרים כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. לא ניתן להשתמש באתר ובמוצרים ללא הסכמה לתנאים אלה.

1. הגבלת אחריות

החברה אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים המוצעים באתר ו/או אשר שהגישה אליהם התאפשרה באמצעות האתר, באמצעות הקישורים או המוצרים.

השימוש באתר ובמוצרים נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. השימוש באתר ובמוצרים ניתן כמות שהוא (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר ובמוצרים או הסתמכות על התכנים המופיעים בהם תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר ובמוצרים.

השימוש באתר ובמוצרים נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה שעשויות לנבוע מהשימוש באתר ובמוצרים.

החברה אינה מתחייבת ששירותיה יינתנו כסדרם או בלא הפסקות וללא טעויות. השירותים אותם נותנת החברה אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר, מפני נזקים, תקלות או כשלים - הן בחומרה, הן בתוכנה והן ברכיבי המוצרים. החרה אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור.

2. שינוי תנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

3. זכויות יוצרים

כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה או של ספקיה. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר שמורים לחברה. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתו של החברה בכתב ומראש.

4. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד החברה.

5. שונות

השימוש באתר ובמוצרים וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באפליקציה ו/או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באתר ובמוצרים, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים באתר, באמצעות כל מכשיר קצה (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו"ב).

bottom of page